Thứ hai, 05/09/2022 07:55
Số 9 năm 20227 - 10Download

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật: Những tác động tích cực, vướng mắc và định hướng sửa đổi, bổ sung

Vũ Hưng, Hải Hằng

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đang dự thảo và xin ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (TC&QCKT). Theo cơ quan soạn thảo, Luật TC&QCKT được ban hành năm 2006 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử xây dựng, phát triển và hoàn thiện pháp luật về TC&QCKT của nước ta. Tuy nhiên, bối cảnh thế giới và trong nước đã có nhiều thay đổi, nên việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TC&QCKT là cần thiết. Dự kiến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TC&QCKT sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua vào kỳ họp tháng 10 năm 2024.

Lượt dowload: 19 Lượt xem: 69

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)