Chủ nhật, 05/03/2023 07:55
Số 3 năm 202345 - 47Download

Quảng Trị: Xây dựng ngân hàng số di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh

Phan Tuấn Anh

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Quảng Trị là vùng đất chứng kiến nhiều biến động của lịch sử dân tộc Việt Nam. Nơi đây có 562 di tích văn hóa vật thể và 342 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 4 cụm di tích đặc biệt cấp quốc gia, 20 di tích lịch sử cấp quốc gia và hàng trăm di tích cấp tỉnh. Với mục tiêu thúc đẩy và phát triển du lịch trong thời kỳ mới tỉnh Quảng Trị đã có nhiều hành động cụ thể như chuyển đổi số các di sản văn hóa phù hợp với sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hỗ trợ phát triển du lịch thông minh.

Lượt dowload: 9 Lượt xem: 1869

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)