Thứ hai, 05/09/2022 08:00
Số 9 năm 202241 - 43Download

Lạng Sơn: Đẩy mạnh các hoạt động về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo

Vy Thị Thúy

Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn

Trong những năm gần đây, việc khuyến khích, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, xác lập, quản lý, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ (TSTT), hỗ trợ về sở hữu trí tuệ (SHTT) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được đẩy mạnh. Những hoạt động như tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và có kết quả nghiên cứu, sáng tạo thực hiện các thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) đã góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn về tầm quan trọng của việc xác lập, phát huy và bảo vệ TSTT.

Lượt dowload: 17 Lượt xem: 70

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)