Chủ nhật, 10/12/2023 08:00
Số 12 năm 202350 - 52Download

Đông Nam Bộ: Khoa học và công nghệ gắn với phát triển bền vững

Chiêu Dương

Nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2019-2023; đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 154), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN vùng Đông Nam Bộ lần thứ 16.

Lượt dowload: 45 Lượt xem: 220

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)