Thứ hai, 10/06/2024 07:35
Số 6 năm 202421 - 23Download

Suy giảm tài nguyên biển: Hiện trạng và giải pháp phát triển bền vững

Trần Mạnh Hà

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

Dựa vào lợi thế về tài nguyên biển, Việt Nam đã tiến hành những cách thức khai thác khác nhau để phát triển nền kinh tế, đồng thời cũng có các chính sách và biện pháp nhằm quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. Tuy nhiên, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc phát triển gắn với bảo tồn biển của Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Suy giảm tài nguyên là kết quả của một loạt nguyên nhân khác nhau, cả chủ quan và khách quan. Do đó, cần có những giải pháp đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với bảo tồn và phát triển bền vững.

Lượt dowload: 23 Lượt xem: 100

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)